Beiratkozás - 2016

image 1

2016. április 20-án 8-17 óráig, és
2016. április 21-én 8-16 óráig

tartjuk mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2016. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.


Az Nkt. 49. § (1)–(3) bekezdései alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

AZ ÓVODÁBA A GYERMEK HARMADIK ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE UTÁN VEHETŐ FEL.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, (amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója) bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.